Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Η νέα πνοή στη φιλοσοφία διοίκησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. εμπλουτίζει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας και δίνει έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και την υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας (N. 2190/1920, N. 3016/2002, N. 3693/2008, N. 3884/2010 κλπ.). Αποσκοπεί δε όχι μόνον στη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3873/2010, αλλά και στη βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτικών και θεσμικών μετόχων. Η διαφάνεια στην πληροφόρηση, η ανεξαρτησία στη διοίκηση και η δυναμική υποστήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, εντός των πλαισίων αυτορρυθμιζόμενου ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, ενισχύουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης, όπου η συνεισφορά όλων των ενεργά ενδιαφερόμενων ομάδων αυξάνει γεωμετρικά τη συνολική αξία της εταιρείας. Η εταιρεία υποστηρίζεται λειτουργικά από:

  • Ευέλικτο και εξειδικευμένο ανώτατο management
  • Ενισχυμένο δίκτυο μηχανισμών διοικητικής πληροφόρησης και επικοινωνίας
  • Κώδικα Δεοντολογίας
  • Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
  • Κανονισμό Εργασίας

Λάμψα-Έκθεση Αποδοχών 2022

Λάμψα ΑΕ  –  ESG Report 2022

Κανονισμός Λειτουργίας – Δεύτερη Τροποποίηση 27/11/2023

Κανονισμός Λειτουργίας – Πρώτη Τροποποίηση 28/04/2023

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016 

Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2019

Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Διαδικασία Εποικοδομητικού Διαλόγου