Πολιτικές

Πολιτικές

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Για θέματα πολιτικών σχετικά με το προσωπικό (υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πολιτική ανοιχτών θυρών, μηχανισμοί υποβολής παραπόνων, επιπρόσθετες παροχές και υποστήριξη εργαζομένων, προσέλκυση, εκπαίδευση και ανάπτυξη, αξιολόγηση, ανθρώπινα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες), την υγεία και ασφάλεια για τους επισκέπτες των ξενοδοχείων, τις μεθόδους παρακολούθησης της ικανοποίησης των πελατών, την πολιτική υγείας και ασφάλειας τροφίμων, την σχέση με τους προμηθευτές, την φροντίδα για το περιβάλλον και τέλος τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Καταλληλότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων