Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Οι δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. υποστηρίζονται από επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι σύμφωνο με τις πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές υπαγορεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθύνσεις και πρακτικές που καθορίζουν το πλαίσιο εταιρικής συμπεριφοράς εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.

Τόσο η Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι όλες οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποιούνται με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:

  • Η αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στόχων.
  • Η αξιοπιστία του συστήματος διοικητικής πληροφόρησης και η συντηρητική χρήση της πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινό.
  • Η διαφύλαξη όλων των επιχειρησιακών πόρων.
  • Η πλήρης συμμόρφωση με την εν γένει νομοθεσία, τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων είναι:

  • Η δημιουργία κοινής κουλτούρας ελέγχου.
  • H ανάληψη ενιαίας μεθοδολογίας ανάλυσης και εκτίμησης των επιχειρησιακών κινδύνων.
  • Η έγκαιρη και ειλικρινής πληροφόρηση και επικοινωνία, τόσο μεταξύ των εργαζομένων, όσο και μεταξύ τμημάτων.
  • Η υιοθέτηση βασικών αρχών λειτουργίας για όλους τους συναλλακτικούς κύκλους της εταιρείας.
  • Η συστηματική παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η διενέργεια σχετικών απολογισμών.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

 

Περισσότερα Κλείσιμο