Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Κάθε μετοχή της εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ΚΝ 2190/1920 (στο εξής ο «Νόμος») και το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο, ωστόσο, δεν περιέχει διατάξεις πλέον περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή, από τον κύριο αυτής, του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Το Καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των 10 μετοχών. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρείας και ανάλογη συμμετοχή στα κέρδη της, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παρ. 5, του ΚΝ 2190/1920.

Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρείας, να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, θεωρείται πως, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων, ή μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών μετοχών, για να έχουν το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση.

Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώματα των συγκύριων μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να ασκηθούν. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει στην εταιρεία σχετική βεβαίωση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Α.Ε.Α.Τ), σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν. 2396/96, στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα του μετόχου, ο αριθμός των μετοχών του ολικά ή κατά τμήματα, καθώς και οι τυχόν επιβαρύνσεις έπ αυτών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης, καθώς και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, ή να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους, σε περίπτωση που δεν τους έχουν αποϋλοποιήσει, στην εταιρεία, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που έχει έδρα την Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

Με την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι βεβαιώσεις του Κ.Α.Α Α.Ε. ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των αποθετηρίων τίτλων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Α) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Α.Χ.Ε.) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Β) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Στη συνέχεια, η εταιρεία χορηγεί στο μέτοχο σχετική απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

  • Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τα Άρθρα 40 και 40ε του Ν. 2190/1920.
  • Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας, δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε οριστεί.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιούνται στους μετόχους με ανακοινώσεις στον ημερήσιο Τύπο. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Περισσότερα Κλείσιμο