Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. βασίζεται σε ένα μοντέλο λειτουργίας, το οποίο ενσωματώνει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η υπεύθυνη λειτουργία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΛΑΜΨΑ έχει καθορίσει τους παρακάτω άξονες:

  • Υπεύθυνη λειτουργία,
  • Εξασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων και των συνεργατών,
  • Περιβαλλοντική υπευθυνότητα,
  • Συνεισφορά στην κοινωνία και τον εθελοντισμό.

Η ΛΑΜΨΑ ως υγιής, δραστήρια και κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη αξιόλογων δράσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Το 2017 η Εταιρεία συμπεριέλαβε το σύνολο των δράσεών της στον πρώτο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος αναπτύχθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G4.