Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, οι δε αποφάσεις αυτής, υποχρεούν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς τους απόντες ή εκείνους που διεφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, υποχρεωτικώς όμως μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή μετά από αίτηση των ελεγκτών.