Μερισματική Πολιτική

Μερισματική Πολιτική

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού της εταιρείας σχετικά με τη διάθεση των κερδών, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ακολουθεί τη διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος αντιστοιχεί στο έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του Α.Ν. 148/1968 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109), οι εταιρείες βαρύνονται με φόρο 29% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή.

Έτσι τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη, επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.