Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. είναι μια δυναμική επιχείρηση που αξιοποιεί τη μακρόχρονή της παράδοση συνδυάζοντάς την δημιουργικά με την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία στον τομέα του management. Ο συνδυασμός της πολύχρονης εμπειρίας και των νέων διοικητικών και λειτουργικών μεθόδων εφαρμόζεται στην ΛΑΜΨΑ Α.Ε. με αξιοσημείωτη επιτυχία και αντικατοπτρίζεται στην οργάνωση, την εσωτερική διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της.

Με επικεφαλής το Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνει τη στρατηγική και διαχειρίζεται την περιουσία της, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια αποτελεσματική και ευέλικτη εσωτερική διάρθρωση που διευκολύνει την επικοινωνία των λειτουργικών της μονάδων και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, με απόλυτη επίγνωση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξή της, η εταιρεία έχει χαράξει μια αποδοτική πολιτική για τους εργαζομένους, επενδύοντας συνεχώς σε αυτούς, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους και εξασφαλίζοντας ένα οργανωμένο, πλήρως εξοπλισμένο αλλά και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.