ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Beogradsko Mesovito Preduzece AD

Η BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D. είναι μια ιδιωτική εταιρεία joint stock που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Σερβίας στις 14.04.1989. Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Δημοκρατίας της Σερβίας με αριθμό BD 22440 στις 13.06.2005 και έχει έδρα στην οδό Milentija Popovica 5, στο Βελιγράδι. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η λειτουργία του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι.

Excelsior Beograd A.D.

Η EXCELSIOR BEOGRAD AD είναι μια ιδιωτική εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Σερβίας και έχει έδρα στην οδό Kneza Milosa 5, στο Βελιγράδι. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η λειτουργία του ξενοδοχείου “Mercure Excelsior” στο Βελιγράδι.

Κριεζώτου Τουριστική Μονοπρόσωπη ΑΕ

Στις 5 Ιουνίου 2019 συστήθηκε η εταιρεία «Κριεζώτου Τουριστική Μονοπρόσωπη ΑΕ», με αποκλειστικό μέτοχο κατέχοντα 100% του μετοχικού κεφαλαίου την «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ», με σκοπό την λειτουργία του ξενοδοχείου «Athens Capital – MGallery», ιδιοκτησίας του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε. («Α.Τ.Π.Π.Ε. Α.Τ.Ε.»), βάσει της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης του εν λόγω ξενοδοχείου.

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Την 31/01/2022 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», (ξενόγλωσσα) «ZALOKOSTA TOURISTIKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME SPECIAL PURPOSE», με διακριτικό τίτλο «SUITES APARTMENTS ZALOKOSTA». Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν από κοινού την 1η Απριλίου 2022 Σύμβαση Εκμίσθωσης κτηρίου, συνολικής έκτασης 1.854 τ.μ. που βρίσκεται στην Αθήνα και επί οδού Ζαλοκώστα αριθμ. 7-9, ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής κατακύρωσης του υπ’ αριθμ. 258667/ 08.07.2021 Προκήρυξης του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενήργησε ο ΕΦΚΑ για την μίσθωση του ως άνω ακινήτου. Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ αφενός του e-ΕΦΚΑ ως Εκμισθωτή, αφετέρου της Εταιρείας ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΕ ως Μισθώτριας, και εκ τρίτου της ΛΑΜΨΑ ΑΕ ως Εγγυητή. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα (30) συνεχόμενα πλήρη έτη, με δικαίωμα παράτασης κατά δέκα (10) έτη. Το Βασικό Μηνιαίο Μίσθωμα ορίζεται στις €34.500 και το Ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα  ορίζεται ως 1,2% επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 600.000 ευρώ.

ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία, στις 25 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο στρατηγικών της αποφάσεων, προχώρησε σε σύσταση νέας Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρικής της, με την επωνυμία «ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία, υπό την ιδιότητα της μισθώτριας, προέβη την 01.12.2022 στην υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «Elatos Resort & Health Club» με την ιδιοκτήτρια εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η Σύμβασης Μίσθωσης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ετών με δικαίωμα παράτασης ενώ περιέχει και ρητή πρόβλεψη για δυνατότητα πρόωρης λύσης της (καταγγελία) υπό τις ίδιες προϋποθέσεις για αμφότερα τα μέρη. Το μίσθωμα, για λόγους ασφαλείας, θα προσδιορισθεί μόνο κατόπιν εκπόνησης των μελετών αναβάθμισης του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «Elatos Resort & Health Club» και ανάπτυξης του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου βάσει οικείας εκτίμησης του ευλόγου από ανεξάρτητο εκτιμητή και θα υπολογίζεται επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και του EBITDA της Μισθώτριας και δεν θα υπολείπεται από το υψηλότερο του 5% επί του κύκλου εργασιών ή 8% επί του EBITDA.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Την 12η Μαίου 2023 συστάθηκε η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με κύρια δραστηριότητα τις Υπηρεσίες Εστιατορίου. Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Λάμψα ΑΕ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι € 100,000 (Εκατό χιλιάδες ευρώ) και η διάρκειά της είναι 50 έτη. Μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής υπεγράφη Σύμβαση παραχώρησης και χρήσης του Καταστήματος στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου με την ονομασία “Alexander’s Lounge & Atrium”. Η συμφωνηθείσα αμοιβή αποτελείται από σταθερό ποσό μίσθωσης του χώρου και από μεταβλητό ποσό βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών.

SELENE ENTERPRISES COMPANY LTD

Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ» απέκτησε στις 16.06.2023  τον έλεγχο κατά 100% της Κυπριακής εταιρείας “SELENE ENTERPRISES COMPANY LTD”, μετοχικού κεφαλαίου € 10.000 (Δέκα χιλιάδες ευρώ).

Luella Enterprises Company Ltd

Η LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 06.05.2006, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Π. Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας, στη Λευκωσία. Πρόκειται για εταιρεία συμμετοχών.

Markelia Enterprises Company Ltd

Η MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 14.05.2008, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Π. Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας, στη Λευκωσία. Πρόκειται για εταιρεία συμμετοχών.